„Szkoła bez przemocy”

.

Od 2007r. nasza szkoła brała udział w kolejnych edycjach programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Celem programu było przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach poprzez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Szczególny nacisk położyliśmy na budowanie społeczności szkolnej oraz aktywizowanie do wspólnego działania nauczycieli, uczniów i rodziców. Przystępując do programu zobowiązaliśmy się do przestrzegania przygotowanego przez Radę Programową Kodeksu „Szkoły bez przemocy” oraz budowania systemu przeciwdziałania przemocy i agresji we współpracy z lokalnymi organizacjami.

Kodeks „Szkoły bez przemocy”

1. Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły opartej o jasny i przejrzysty system norm.
2. Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.
3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa obowiązujące normy oraz procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.
4. Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.
5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.
6. Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.
7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.
8. Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami, włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.
9. Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.
10. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

.

kod

.

W ramach programu, kierując się hasłem „Razem przeciw przemocy”, w ciągu całego roku szkolnego 2007/2008 zrealizowaliśmy następujące zadania:
– nasza szkoła przestrzegała zasad kodeksu „Szkoła bez przemocy”,
– przygotowaliśmy apel „Nie zamykaj oczu”,
– na korytarzu szkolnym wyeksponowaliśmy plakaty, hasła oraz prace plastyczne uczniów „Stop przemocy”,
– wprowadziliśmy bezpieczny sposób informowania o przypadkach przemocy w szkole: skrzynka kontaktowa, adres e-mail do pedagoga szkolnego.

5 czerwca 2008 zorganizowaliśmy w naszej szkole „Dzień szkoły bez przemocy”. Dzień ten był okazją do wspólnego protestu wobec przemocy w szkole, także wydarzeniem podsumowującym II edycję programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Z tej okazji przygotowano apel, prezentację multimedialną i spotkanie z policjantem. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonali prace plastyczne na temat „Szkoła marzeń” i ozdobili nimi korytarz szkolny. Na znak odcięcia się od przemocy oraz solidarności z innymi szkołami w Polsce wychowankowie wypuścili w powietrze czerwone balony.

.

W kolejnym roku 2008/2009 realizowaliśmy zadania III edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Hasło ”Szkoła dla społeczności – społeczność dla szkoły” – było mottem tej edycji programu. Szczególny nacisk położyliśmy na budowanie społeczności szkolnej.
W ramach programu wdrażaliśmy projekt „Mój region”- poznaję swoją okolicę, kultywuję tradycję swojego regionu, pokazuję innym mój region i moją szkołę. W marcu 2009 roku przygotowaliśmy wystawę prac plastycznych uczniów „Kultura i sztuka Podhala” oraz dla całej społeczności szkolnej zorganizowaliśmy Dzień Wiosny pod hasłem „Piękno i tradycje regionu Podhala”. Do szkoły zaprosiliśmy artystkę ludową p. Teresę Rusnak. Miłośniczka Podhala zaprezentowała gwarę, strój góralski, literaturę, taniec i śpiew. Uczniowie wzięli udział w konkursie czytania utworów pisanych gwarą góralską. W czerwcu nastąpiło podsumowanie całorocznego projektu. Odbył się apel pod hasłem „Integracja, tolerancja. Stop przemocy” Przygotowano prezentację multimedialną oraz projekcję filmów.

W roku szkolnym 2009/2010 działaniom IV edycji programu towarzyszyło hasło „Wolontariat- świadomie pomagam innym”. Źle zagospodarowany czas wolny, brak pozytywnego pomysłu na życie, niewykorzystana energia sprzyjają zachowaniom agresywnym Dlatego chcieliśmy zachęcić dzieci i młodzież szkolną do bezinteresownego poświęcania czasu wolnego i wysiłku na rzecz innych. Wolontariat jest przecież swoistym odruchem serca, pociągającym za sobą konkretne czyny zmierzające do wsparcia i udzielania pomocy człowiekowi, który znalazł się w trudnej sytuacji.
W ramach akcji podjęliśmy następujące działania:
– przeprowadziliśmy cykl zajęć na temat wolontariatu w różnych grupach wiekowych,
– ogłosiliśmy konkurs plastyczny,
– zorganizowaliśmy akcję informacyjno – plakatową „Wolontariat – świadomie pomagam innym”.
W czerwcu szkoła dołączyła do ogólnopolskiego Dnia Szkoły bez Przemocy.
Dzieci młodsze poznawały nowe i ciekawe zabawy z chustą animacyjną oraz grały w gry planszowe. Odbył się również konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater bajkowy”. Uczniowie klas starszych oglądali film o Rabce, poznawali zasady nowych gier planszowych i strategicznych pod kierunkiem zaproszonych wolontariuszy – członków klubu BGR z Rabki.

W roku 2010/2011 już po raz kolejny realizowaliśmy zadania V edycji programu „Szkoła bez przemocy” pod hasłem „Rodzice są z nami”. W tym roku szkolnym chcieliśmy podkreślić kluczową rolę rodziców w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły oraz podjąć próbę ich włączenia w aktywne życie szkoły.
Z tej okazji zorganizowaliśmy:
– spotkania z rodzicami, które miały na celu:
• zapoznanie rodziców z Regulaminem ucznia- pacjenta,
• wprowadzenie programu integracji nowych uczniów i rodziców,
• włączenie rodziców w życie szkoły poprzez udział w licznie organizowanych imprezach szkolnych, apelach i akademiach,
– tydzień wolontariatu zorganizowany w dniach od 6 do 10 grudnia 2010 r.,
– montaż słowno – muzyczny poświęcony przeciwdziałaniu różnym formom przemocy „Ja jestem, ty jesteś – bądźmy razem”,
– akcję informacyjno – plakatową „Wolontariat – świadomie pomagam innym”
– Dzień Szkoły bez Przemocy – uczniowie poznawali zasady nowych gier planszowych i strategicznych pod kierunkiem zaproszonych wolontariuszy- członków klubu BGR z Rabki.

Do VI edycji programu pod hasłem „Kibicuję fair play” przystąpiliśmy w kolejnym roku szkolnym 2011/2012. W tym roku w naszym kraju odbywały się w Polsce Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pragnęliśmy wraz z organizatorami włączyć się aktywnie w przygotowania do tego wydarzenia poprzez promocję idei kibicowania fair play. Chcieliśmy pokazać, że na polskich stadionach można kibicować bezpiecznie, a przemoc i agresję można zmniejszyć podobnie jak w szkołach. Wszyscy bowiem pragniemy czuć się bezpiecznie na imprezach sportowych i oglądać mecze na żywo w gronie znajomych i rodziny, bez obawy o swoje zdrowie i życie. Przygotowaliśmy apel „Kibicuję fair play” oraz prezentację multimedialną. Uczniowie zaznajomili się z definicją, historią i Kodeksem fair play, poznawali przykłady dobrych praktyk, wspólnie śpiewali piosenki o tematyce sportowej. Jak co roku w czerwcu zorganizowaliśmy „Dzień Szkoły bez przemocy”.

Za całokształt działań zapobiegających przemocy i agresji w naszej szkole zostaliśmy uhonorowani Certyfikatem Ogólnopolskiego Programu „Szkoła bez przemocy”.